Privacyverklaring van Kant in Vlaanderen VZW 

Kant in Vlaanderen VZW (hierna KiV) verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring.

Algemeen

Als KIV zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Met verwerking van persoonsgegevens bedoelen wij onder meer het verzamelen, het opslaan, het opvragen, het gebruiken, het doorzenden en het wissen van persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring meer informatie wenst te bekomen over hoe wij uw persoonsgegevens concreet verwerken, kan u contact met ons opnemen via de volgende contactgegevens:
Kant in Vlaanderen VZW
Infirmeriestraat 5
3290 Diest
[email protected]
http://www.kantinvlaanderen.be 

Verwerkingsdoeleinden

KIV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende mogelijke doeleinden en rechtsgronden:

  • de deelname aan de activiteiten van de vzw
  • het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen
  • het communiceren van nieuws, activiteiten, publicaties en andere relevante informatie van, voor en over de kant-erfgoedgemeenschap

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens verwerken:

− persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail

In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van de toestemming van de betrokkene, heeft deze steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken. Dergelijke intrekking doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

Wij verwerken de persoonsgegevens uitsluitend voor voorgaande doeleinden.

Overmaken aan derde partijen

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen wij de persoonsgegevens van de betrokken leden delen met derde partijen.

Wij kunnen gebruik maken van een derde partij voor sommige activiteiten, bv. Voor het verzenden van nieuwsbrieven.

KIV garandeert dat de derde partijen de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan andere derde partijen doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Bovendien kunnen wij persoonsgegevens delen met derden partijen indien de betrokkene ons daarvoor toestemming geeft.

Bewaarperiode

De persoonsgegevens zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen.

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De betrokkene heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze in principe laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens.

Bovendien, heeft de betrokkene het recht om per brief of mail een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen of om de overdracht te vragen van de persoonsgegevens aan een derde partij. In deze gevallen kunnen wij de betrokkene vragen om zich te legitimeren, voordat wij voldoen aan het verzoek.

Klacht

De betrokkene beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - [email protected]).

Nieuws

Steun / partners